Semalt hünärmeni: WebHarvest, işiňiz üçin 5 esasy artykmaçlyk

Gyrylan maglumatlar telekeçilere üstünlik üçin möhüm bolan akylly karar bermäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, marketologlaryň we ýolbaşçylaryň köpüsi çäkli funksiýalary we aýratynlyklary sebäpli adaty web ekstraktorlaryny ulanmakdan saklanýarlar. Şol gurallardan tapawutlylykda, WebHarvest ygtybarly we hakyky maglumatlary çykarmak hyzmatydyr. Bu telekeçilere maglumatlary ýygnamaga we derňemäge we gaty kyn meseleleri çözmäge mümkinçilik berýär. Bu hyzmat teksti gaýtadan işlemegi we HTML tehnologiýalaryny ulanýar we özbaşdak web sahypalaryndan maglumat alýar. Onuň esasy peýdalary aşakda agzalýar:

1. Bäsdeşleriňiz hakda maglumat ýygnaýar:

“WebHarvest” -iň kömegi bilen bäsdeşleriňiz, önümleri, hyzmatlary, marketing strategiýalary, ösüp barýan bazarlar we soňky tendensiýalar barada maglumatlary aňsatlyk bilen ýygnap bilersiňiz. Gysgaça aýdanyňda, garşydaşlaryňyz hakda hemme zat bilen tanyşarsyňyz we işiňizi ösdürmek üçin akylly kararlar berip bilersiňiz. Internet maglumatlardan doly we bu meselede köp sanly bäsdeş bar. “WebHarvest” esasy bäsdeşleriňiz hakda maglumatlary ýygnamagy we tertipleşdirmegi aňsatlaşdyrar.

2. Maşyn öwrenmek tehnologiýasy:

“WebHarvest” maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen iň meşhurdyr we maglumatlary gurluşly we tertipli görnüşde gyryp biler. Diňe maglumatlary tapawutlandyrmaly ýa-da döwmek isleýän URL-ňizi girizmeli bolarsyňyz, WebHarvest öz funksiýalaryny ýerine ýetirip başlar we birnäçe minutyň içinde okalýan we ulaldylan maglumatlary berer.

3. Çalt we ygtybarly netijeler:

Bir telekeçi üçin gysga wagtyň içinde maglumat ýygnamak we çykarmak möhümdir. Käwagt möhletleri ýerine ýetirmeli we köp kynçylyklary başdan geçirmeli bolýar. Şeýle ýagdaýda WebHarvest ulanyp, işiňizi bitirip bilersiňiz. Bu guralyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, maglumatlaryňyzy birnäçe sekuntda ýygnaýar we bir gezekde 1200-e çenli meseläni ýerine ýetirip bilýär. Başga bir söz bilen aýdylanda, möhletleriňizi aňsatlyk bilen ýerine ýetirip, birnäçe web sahypasyny islän wagtyňyz gyrpyp bilersiňiz we birnäçe sagadyň içinde tabşyryklaryňyzy ýerine ýetirip bilersiňiz. Mundan başga-da, bu guralyň berýän netijeleri takyk we ygtybarlydyr. WebHarvest ähli ownuk we uly ýalňyşlyklary awtomatiki düzedýär we size ýalňyşsyz we okalýan maglumatlary berýär.

4. Söwda web sahypalaryny nyşana alýar:

Söwda web sahypasyny ýaňy açan bolsaňyz we Amazon we eBay-dan maglumat ýygnamak isleseňiz, WebHarvest-i saýlamaly. Bu hyzmat bilen müňlerçe önüm, olaryň beýany, suratlary we hatda müşderiniň synlary barada aňsatlyk bilen maglumat alyp bilersiňiz. Bu maglumatlaryň hemmesi derrew gyrylýar we oňa tablisalar we sanawlar görnüşinde girip bilersiňiz. Takyk maglumatlar dünýäni dolandyrýar we WebHarvest ygtybarly we takyk netijeleri wada berýär, gysga wagtyň içinde işiňizi ösdürmäge kömek edýär.

5. Netijelilik:

Bir telekeçi köp sanly meseläni dolandyrmaly we bir minutda köp sanly web sahypasyny döwüp bilmeli. Onlaýn dükanlardan we sosial media saýtlaryndan maglumat ýygnamalydy. WebHarvest işiňizi aňsatlaşdyrmak üçin iň täze tehnologiýa eýe. Netijeli netijeler üçin bu guraly ulanyp bilersiňiz we bir wagtyň özünde sansyz web sahypalaryny gyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, bu hyzmat bilen geografiki we topografiki maglumatlary nyşana alyp, ulanyp boljak formatda öwrüp bilersiňiz.